http://realitum.sk


  • Dnes návštev: ?
  • občianske: ?
  • Real. kancelárie: ?
  • Počet inzerátov:
  • Najväčší bezplatný portál realitnej inzercie na Slovensku!

  • Občianske: ?

  • Real. kancelárie: ?

  • Dnes návštev: ?

   Úvod > Predaj > 1-izbový byt

+ Podmienky použitia

Inzercia na http://realitum.sk


Server http://realitum.sk je jeden z najnavštevovanejších internetových portálov v oblasti realít.
Inzercia na portáli je bezplatná a bez potreby registrácie.
Inzercia je udržiavaná aktuálna, neaktuálne inzeráty sa vymazávajú po 90 dňoch, pokiaľ nie sú aktualizované zadávateľom.

Podmienky využívania služieb serveru http://realitum.sk

1. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty realít súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť.

2. Na inzertnom portály http://realitum.sk je zakázaná inzercia:
- webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov
- opakované inzercie stále rovnakej reality vo viacerých sekciách jedného inzerenta
- vulgárne alebo inak nevhodné, nemorálne, neetické texty inzerátov

Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu.

3. Služby http://realitum.sk sú užívateľom poskytované podľa aktuálneho platného cenníka - zadarmo.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami http://realitum.sk alebo jeho filozofiou, alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam http://realitum.sk.

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 83 dní, po tejto lehote bude zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu po 90. tom dní bez aktualizácie. V termíne 7 dní, bude možné obnoviť inzerát na základe emailu vkladateľa. Inzerent jeho aktualizovaním prehlasuje, že ponuka je aktuálna. Ináč bude neobnoviteľne vymazaný.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť nehnuteľných vecí.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb http://realitum.sk ani za spôsob akým služby http://realitum.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb http://realitum.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb http://realitum.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb http://realitum.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

14. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce napr. informácie o novinkách.

15. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

16. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.


Majiteľ domény http://realitum.sk je spoločnosť Mediagraf s.r.o. , Hrabkov 248 , 082 33, IČO: 47 907 975, konateľ: Bc. Janka Šofranková, , korešpondenčná adresa: Mediagraf, s.r.o. , Hrabkov 248, 082 33 Prešov
Spoločnosť nezodpovedá za obsah inzerátov. Prevádzku servera http://realitum.sk zabezpečujú na základe obchodnoprávnych zmlúv, tretie strany.